Delight

ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าแสงสว่าง

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโคมไฟภายใต้แบรนด์ DELIGHT ประกอบด้วยโคมไฟภายในอาคาร โคมไฟภายนอกอาคาร โคมไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออกฉุกเฉิน โคมไฟกลุ่มโซลาร์เซลล์ ที่ผ่านการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีการออกแบบภายใต้ความปลอดภัย พร้อมส่งมอบแสงสว่างที่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้งาน

บริการอื่น ๆ

โคมไฟประติมากรรมและประดับ
ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์
ออกแบบและจำลองคุณภาพแสง
ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้ายดิจิตัลแอลอีดี
บริการซ่อมบำรุงรักษา